TEMES ECONOMICS

Els assistents a les reunions de la Fundació "Emili Darder" manifestaren un especial interès perquè hi fossin tractats aspectes econòmics ("SUS-2"). Per això el Comitè Dinamitzador programà un Document sobre la Balança Fiscal i un altre sobre el Turisme. Justament les reunions virtuals foren assajades entre els membres del Comitè Dinamitzador per debatre el Document d'en Joan Mir sobre la Balança Fiscal de les Balears, mostrant-se el sistema raonablement satisfactori. Amb posterioritat, el Comitè Dinamitzador, acordà enviar oficialment aquest Document, el "SUS-5", tant al Rector de la Universitat de les Illes Balears com al Conseller d'Economia i Hisenda del Govern Balear. Les dues trameses foren entregades al registre oficial d'entrada tant de la Universitat com de la Conselleria dia 2 de gener de 1996:
Magnífic Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears,

El Comitè Dinamitzador del "SUS, BALEARS!" acordà unànimement en la seva reunió de dia 29 de desembre proppassat, fer-vos a mans el seu document debatut "SUS-5", referent a la Balança Fiscal de les nostres Illes respecte l'estat espanyol, amb el prec que impulseu els estudis sobre balances fiscals, concretament tot tipus de recerca metodològica, amb el propòsit de recollir-ne els diferents sistemes de càlcul que s'han aplicat arreu fins al moment i de discriminar-ne el que es consideri més consensuat i amb més garanties de reflectir correctament la realitat. Igualment vos pregam que proporcioneu els resultats d'aquests estudis a la Conselleria d'Economia i Hisenda del nostre Govern, perquè aquesta, d'acord amb les directrius que li proposeu, calculi, d'una manera habitual a cada exercici, la Balança Fiscal i la comptabilitat regional de les nostres Illes.

Honorable Sr. Conseller d'Economia i Hisenda del Govern Balear,

El Comitè Dinamitzador del "SUS, BALEARS!" acordà unànimement en la seva reunió de dia 29 de desembre proppassat, fer-vos a mans el seu document debatut "SUS-5", referent a la Balança Fiscal de les nostres Illes respecte l'estat espanyol, amb el prec que calculeu, d'una manera habitual a cada exercici, la Balança Fiscal i la comptabilitat regional de les nostres Illes, d'acord amb les directrius que la nostra Universitat vos pugui proposar. En aquest sentit, hem demanat al Rector de la U.I.B. que vos proporcioni els resultats d'estudis sobre balances fiscals, concretament tot tipus de recerca metodològica, amb els diferents sistemes de càlcul que s'han aplicat arreu fins al moment per tal de poder-ne triar el més adequat al nostre cas.

Les reunions virtuals s'inaguraren per a tots els nostres partícips, gràcies a un ajut de la Fundació "Jaume Bofill", durant l'abril i el maig de 1996 amb l'enviament, a més de 300 persones, del "SUS-5" ja debatut, d'un extracte del sistema de les reunions virtuals reglamentat al "SUS-6" i del document d'en Miquel Alenyà "Notes per a l'elaboració d'un balanç del turisme a Balears". El document de n'Alenyà ja debatut constitueix el "SUS-7", essent un excel·lent compendi no sols dels paràmetres del motor econòmic de les Balears modernes sinó també dels posicionaments ideològics que propugna el "SUS, BALEARS!" davant aquesta nostra primera activitat econòmica.