EL 31 DE DESEMBRE

Per als següents Documents, el Comitè Dinamitzador volgué entrar a fons en el tema de la Diada Nacional de les Balears, donant oportunitat tant als detractors del 31 de desembre com als seus partidaris. Com a contrari el Comitè trià en Miquel Barceló Perelló i com a partidari el membre del Comitè Antoni Ignasi Alomar. Així, el Document "SUS-8", amb el títol "Sobre la commemoració de la conquesta de la ciutat de Mallorca per Jaume I", és dedicat a debatre uns escrits esparsos d'en Miquel Barceló sobre la inconveniència, preconitzada per ell, de commemorar el 31 de desembre. El "SUS-8" és un Document excepcional quant al procediment per dues raons: 1) En Miquel Barceló, malgrat la demanda del Comitè Dinamitzador, no escrigué un text especial per a esser debatut sinó que accedíque hi fossin presentats tres escrits seus (un pròleg d'un llibre i dos articles periodístics), que foren repartits durant el darrer trimestre de l'any 1996; 2) Aquests escrits seus suscitaren una gran aportació d'argumentacions, majoritàriament contràries, que foren entregades totes a en Miquel el gener de 1997. Malauradament, i malgrat el temps i les facilitats donades a en Miquel, l'autor no va poder trobar un forat a la seva feina per complir la seva promesa inicial de respondre tots els participants en el debat, raó per la qual el "SUS-8" no té l'habitual Rèplica de l'autor al debat del seu document.
El tema del 31 de desembre no s'esgota amb el "SUS-8". Encara més, aquest tema, molt crucial per al "SUS, BALEARS!", només es podia tractar en profunditat una vegada net d'interpretacions deliberament antinacionals. Per això, i continuant aquesta anàlisi del millor dia per a la Diada Nacional de Balears, el següent Document, el "SUS-9", fou intitulat significativament pel seu autor, n'Antoni Ignasi Alomar, "La festa nacional més antiga d'Europa", document que fou repartit durant el març de 1997.

Per a tancar el tema de la Diada Nacional, el Comitè Dinamitzador, acordà tramitar oficialment les demandes contingudes tant al "SUS-8" com al "SUS-9" a l'Alcalde de Palma, al President del Parlament i al President del Govern Balear. Dia 29 de desembre de 1997 foren entregades les tres trameses als respectius registres oficials d'entrada de l'Ajuntament de Palma, del Parlament i del Govern:

Excel·lentíssim Sr. Alcalde de Palma,

El Comitè Dinamitzador del "SUS, BALEARS!" acordà unànimement en la seva reunió de dia 28 de setembre proppassat, fer-vos a mans els seus documents "SUS-8" i "SUS-9", referents a la Festa del 31 de Desembre, amb el prec que, en base als raonaments que s'hi exposen, prengueu les resolucions següents:

1) Dedicar al Regne de Mallorca la plaça que conté l'estàtua eqüestre del seu fundador, el rei En Jaume.
2) Llevar del monument del rei En Jaume la bandera amb la mitja lluna que hi trepitja l'almogàver que el rei té als peus.
3) Canviar el nom del carrer dedicat al "Caballero d'Asphelt" pel de l'almirall anglès Lord Forbes que intentà preservar el nostre propi Estat confederal.
4) Col·locar una placa a la façana de l'edifici principal que actualment ocupa l'Ajuntament de Palma que recordi clarament als vianants que el dit edifici era la seu de la Universitat del Regne, explicant que aquesta era la institució i l'organisme màxim d'autogovern i de sobirania popular de les Balears abans de la nostra annexió a Espanya.
5) Començar a projectar i prospectar el millor lloc per a construir un nou edifici principal per al govern municipal de Palma, per tal de poder tornar, arribat el moment de la recuperació de la nostra sobirania, la que fou seu de la Universitat del Regne als seus legítims hereus: un nou Estat Balear.

Honorable Sr. President del Parlament,

El Comitè Dinamitzador del "SUS, BALEARS!" acordà unànimement en la seva reunió de dia 28 de setembre proppassat, fer-vos a mans els seus documents "SUS-8" i "SUS-9", referents a la Festa del 31 de Desembre, amb el prec que, en base als raonaments que s'hi exposen i quan el nostre Parlament tengui prou sobirania per a decidir la majoria de festes de les nostres Illes, prengueu la resolució següent:

Proclamar com a Diada Nacional de les Balears el 31 de desembre, tot declarant-lo dia festiu.

Molt Honorable Sr. President del Govern Balear,

El Comitè Dinamitzador del "SUS, BALEARS!" acordà unànimement en la seva reunió de dia 28 de setembre proppassat, fer-vos a mans els seus documents "SUS-8" i "SUS-9", referents a la Festa del 31 de Desembre, amb el prec que, en base als raonaments que s'hi exposen, prengueu la resolució següent:

Reclamar, en tant que sou el màxim representant de l'actual poder civil balear, la Presidència de tots els actes de la Festa de l'Estendard.

Amb data de 9 de gener de 1997, n'Agustí Baró, qui havia signat en nom del Comitè Dinamitzador del "SUS,BALEARS!" la instància lliurada al Govern, rebé la carta següent del Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
Benvolgut Sr. Baró,

Vull agrair-li, en primer lloc, la interessant documentació que m'adjunta a la seva carta de dia 29 de desembre de 1997.

Pel que fa a la petició que en ella es conté, vull fer-li observar que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears celebra el Dia de les Illes Balears, des de la seva constitució com a tal, el primer diumenge del mes de març.

La celebració de la conquesta de la Ciutat de Palma pel rei Jaume I, és a dir: la commemoració del 31 de desembre de l'any 1229, és organitzada any rera any per l'Ajuntament de Palma i per tant correspon al batle d'aquesta ciutat la presidència dels actes commemoratius. Tot i així, com és sabut, el president de la Comunitat Autònoma participa habitualment en aquests actes de tant de relleu històric com polític per a les nostres Illes, com a prova de la seva important significació.

Vull animar-lo finalment a vostè i a SUS Balears a seguir treballant en favor de la recuperació de les nostres senyes d'identitat i, en definitiva, del progrés del nostre poble.

Rebi una cordial salutació.

Jaume Matas Palou
Pocs dies després, na Mercè Garau, qui havia signat en nom del Comitè Dinamitzador del "SUS,BALEARS!" la instància lliurada al Parlament, rebé la carta següent de l'Honorable President del Parlament:
Em pertoca d'informar-vos que la Mesa de la Cambra, en sessió del dia d'avui, 14.01.98, ha acordat de donar-se per assabentada del contingut del vostre escrit R.G.E. núm. 7474/97, relatiu a declaració de dia 31 de desembre dia nacional de Balears, i de trametre'n còpia als Grups Parlamentaris de la Cambra.

Vos ho comunic perquè en prengueu coneixença i perquè se'n derivin els efectes pertinents.

A la seu del Parlament, a 14 de gener de 1998.

EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS,

Joan Huguet i Rotger.
SUS, BALEARS!.
PALMA.-