SUS, BALEARS! 7

Notes per a l'elaboració d'un balanç del turisme a Balears
(40 pàgines)
Miquel Alenyà Fuster


L'activitat econòmica balear actual més important, el turisme, és analitzada amb rigor i objectivitat per una persona interessada des de sempre en el nostre esdevenir col·lectiu, amb formació i prestigi sòlids i que ha fet feina professional dins els millors observatoris econòmics de les nostres Illes. El treball explica ben clarament les variables i els costos d'una activitat que generà, durant el 1995, uns ingressos de 750.000 milions de ptes., pràcticament el doble que el pressupost de la Generalitat de Catalunya del mateix any.