PATROCINADORS

(desembre del 99)
DE LES ACTIVITATS DEL "SUS, BALEARS!"

Guillem Crespí
Mercè Garau
Miquel Alenyà
Antoni Ignasi Alomar
Gabriel Barceló Bover
Bartomeu Barceló Pons
Agustí Baró
Un Anònim de Manacor
Sebastià Frau
Lluís Garcia
David Ginard i Féron
Antoni Llompart i Suau
Un del Raiguer
Gabriel Vicens
Joan-Tomàs Vigo
Bernat Aguiló
Alfons Barceló
Joan Ramon Bosch Cerdà
Francesc Bujosa
Jordi Dezcallar Blanes
Francesc Ferrer i Gironès
Josep Gomila i Benejam
HORA NOVA
Guillem López Casasnovas
Josep M. Magrinyà
Isidor Marí
Miquel Masot Miquel
Antoni Mir i Fullana
Mateu Morro i Marcè
Andreu Murillo Tudurí
OBRA CULTURAL BALEAR
Jaume Oliver i Jaume
Joan Pellicer
QUART CREIXENT
Antoni Quintana
Mercè de la Torre Castañeda
Joan Verger i Garau