SUS,BALEARS! 12

La penetració del pensament nacional a les Balears
Redactat separadament per, de nord a sud, Andreu Murillo, Isabel Peñarrubia, Mateu Morro i Bernat Joan.

(229 pàgines)

Aquest tema no pot ser més central en la nostra comesa col·lectiva. Atesa la disparitat de criteris amb què afrontaren els seus escrits inicials els quatre Relators i la vintena llarga de Debatedors que hi participaren, el Comitè Dinamitzador decidí cloure el Debat amb una reunió presencial que es feu el 1r de març de 2001 a Maó. La tria del lloc i del dia de la reunió és plena d’intencionalitat: Tractar de farcir de contengut reivindicatiu la fada festa oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tot injectant-li la commemoració de la revolta menorquina del 1r de març de 1810, «revolució» historiada per n’Andreu Murillo. A la reunió assistiren Relators del SUS-12, membres dels comitès del SUS i partícips menorquins de debats anteriors. La resolució de cloenda del SUS-12 més important fou l’aprovació de considerar el 1r de març com a Diada Nacional Balear, en tant que data commemorativa de la revolta menorquina.